ÖVERGREPPSSPECIFIKA INSATSER

LÄS MER

KULTURSPECIFIKA INSATSER

LÄS MER

FAMILJEHEM

LÄS MER

ÖVERGREPPSSPECIFIKA INSATSER

LÄS MER

KULTURSPECIFIKA INSATSER

LÄS MER

FAMILJEHEM

LÄS MER

Kulturspecifikt

Kulturspecifika insatser syftar till att ge nyanlända och personer som kommer från traditionella kulturer men också professionella färdigheter för att förstå men också ersätta dysfunktionella beteenden med nya färdigheter. De dysfunktionella beteendena ska kunna härledas till kulturkrockar mellan västerländska och traditionella kulturers livsmönster.

Det kulturspecifika arbetet bygger på metoder med grund i Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT) och Traumamedveten omsorg (TMO). Metoderna är evidensbaserade och syftar till att öka positiva beteendeförändringar. Metoderna är oftast beprövade utifrån en västerländsk kontext. Programmen i det kulturspecifika arbetet vilar på dessa metoder, men har anpassats efter kunskap och erfarenhet från arbetet med personer som kommer från traditionella kulturer. Gemensamt för målgrupperna är att man kommer från en traditionell kultur eller att man är personal som möter personer från en sådan kultur.

Målgrupper
• Nyanlända/ personer som kommer från traditionella kulturer och har svårigheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden
• Nyanlända/ personer som kommer från traditionella kulturer med behov av stöd i sitt föräldraskap
• Nyanlända/ personer som kommer från traditionella kulturer, unga och vuxna med färdighetsbrister
• Personal som möter nyanlända/ personer som kommer från traditionella kulturer med färdighetsbrister

För målgrupperna

• ENIG

– ENIG programmet erbjuds till offentliga verksamheter som möter nyanlända med utmaningar inom arbete, skola och hälsa. Metoden används idag främst inom verksamheter där man arbetar med nyanlända som står utanför arbetsmarknaden, har svårigheter med det svenska språket eller som lider av ohälsa. Kulturspecifika kunskaperna från programmet kan användas i sin helhet eller delar av den för att förstå utmanande beteende samt hjälpa dem vi möter att gå mot förändring.

• Din Bror/Din Syster
• Vår Väg
• Kulturspecifikt bemötande – Program för att öka personalfärdigheter

För professionella
Utbildning och handledning

• ENIG

– ENIG programmet erbjuds till offentliga verksamheter som möter nyanlända med utmaningar inom arbete, skola och hälsa. Metoden används idag främst inom verksamheter där man arbetar med nyanlända som står utanför arbetsmarknaden, har svårigheter med det svenska språket eller som lider av ohälsa. Kulturspecifika kunskaperna från programmet kan användas i sin helhet eller delar av den för att förstå utmanande beteende samt hjälpa dem vi möter att gå mot förändring.

• Vår Väg - Föräldraprogram som syftar till att öka föräldrafärdigheter>

Vår Väg programmet är ett manualbaserat föräldraprogram med 10 gruppsessioner som syftar till att motivera nyanlända föräldrar till ett aktivt föräldraskap i ett svenskt samhälle. Metoden används av professionella efter att man genomgått utbildning för att hjälpa nyanlända föräldrar att öka sina föräldrafärdigheter för ett svenskt samhälle.

• Din Bror/Din Syster – Gruppsamtalsmetod för unga i åldern 13-19

Din Bror & Din Syster är en manualbaserad grupps- samtalsmetod som används i stora delar av Sverige och främst inom skolans värld. Utbildade samtalsledare använder metoden för att öka ungas färdigheter individuellt eller i grupp genom att arbeta med sociala färdigheter och teman som berör självrespekt, relationer och mål under 1–2 skolterminer. Metoden inriktade sig inledningsvis till pojkar från traditionella kulturer när den grundades 2004. Idag användas metoden också i främjande syfte för att öka tonåringars färdigheter med olika bakgrunder och av båda könen.

• Kulturspecifikt bemötande – Program för att öka personalfärdigheter

Kulturspeciifika kunskaper och bemötande strategier syftar till att ge professionella och dem vi möter färdigheter för att förstå men också ersätta dysfunktionella beteenden med nya färdigheter för att därigenom uppnå uppsatta mål.

 

Det kulturspecifika arbetet bygger på metoder med grund i Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT) och Traumamedveten omsorg (TMO). Metoderna är evidensbaserade och syftar till att öka positiva beteendeförändringar. Metoderna är oftast beprövade utifrån en västerländsk kontext. Programmen i det kulturspecifika arbetet vilar på dessa metoder, men har anpassats för att hjälpa målgrupper som har skilda erfarenheter från det västerländska livsmönstret.