BALANSGRUPPEN

Att bli familjehem

 

 

Vill du/ni göra skillnad för ett barn eller ungdom som inte kan bo i sin ursprungsfamilj? Är du/ni engagerade, tålmodiga och står ut med ett alternativt familjeliv? Då kanske ni passar för att bli Familjehem.

 

Inledning

 

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. I första hand är det barnets vårdnadshavare som ska se till att barnet får detta. De flesta barn bor också̊ tillsammans med sina föräldrar och vårdnadshavare. Men i vissa fall kan ett barn eller en ung person behöva placeras utanför det egna hemmet.

 

Familjehemsvård

 

Familjehemsvård är den vanligaste placeringsformen när barn eller unga inte kan bo kvar hemma. Väl fungerande familjehem är en förutsättning för att barn och unga som inte kan bo med sina föräldrar ska få den vård, omtanke och omsorg de behöver.

 

Att vara familjehem innebär att du/ni under en kortare eller längre period fungerar som den unges familj med allt vad det innebär. Du/ni ska vara trygga vuxna med en stabil och ordnad tillvaro. Du/ni ska ha plats i boendet för ytterligare en familjemedlem och hela familjen ska vara överens om beslutet. Förutom att du/ni får en ny familjemedlem ska ni också samarbeta med familjehemskonsulent, biologiska föräldrar, socialtjänsten och eventuella andra instanser. Som familjehem får du/ni den utbildning, stöd och handledning som uppdraget kräver.

 

Sammanfattningsvis krävs av dig/er:

 • en trygg och stabil livssituation, inklusive hälsa och ekonomi

 • tid, engagemang och känslomässigt utrymme

 • ett ledigt rum 

 • ta emot handledning och utbildning

 • samarbete med förskola, skola och andra viktiga aktörer

 • förstå och tala svenska språket

 

Utbildning och stöd till familjehemmet

 

Som familjehem får du/ni stöd och kontinuerlig handledning av Balansgruppens familjehemskonsulent. Ni har planerade möten men även oplanerade samtal vid behov. Konsulenten samordnar alla myndighetskontakter och ansvarar för eventuella behandlingskontakter.

 

Som familjehem får du/ni förutom kontinuerlig handledning, utbildning och kompetensutveckling:

 

 • Socialstyrelsens grundutbildning för jour- och familjehem ”Ett hem att växa i”

 • Färdigheter för arbete 24/7

 • Sexuella övergrepp och våld

 • Självskadebeteenden

 

Insatser för det placerade barnet eller ungdomen

 

 • regelbunden kontakt med sin ursprungsfamilj

 • tränar färdigheter

 • tränar färdigheter tillsammans med familjehemmet och ursprungsfamiljen (om möjligt).

 • andra insatser och behandling vid behov

 

Ekonomisk ersättning till familjehemmet

Ersättningen består av: 

 • en omkostnadsdel som ska användas till barnets/ungdomens omkostnader som kläder, mat, husrum, fickpeng med mera

 • en arvodesdel som är en ersättning för den insats ni gör

 

Avlastning

 

Precis som i vanliga familjer kan behov av avlastning ske genom familjens nätverk. Om så inte kan ske får andra lösningar diskuteras med konsulenten.

 

Processen för att bli familjehem

 

Vår konsulent gör en utredning angående era förutsättningar för att bli Familjehem. Utredningen lämnas skriftlig till det aktuella barnets/ungdomens socialtjänst som tar del av denna. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret och beslutar om vård av ett barn i ert hem. 

 

 1. Första kontakt

 

Vi inleder med ett telefonsamtal där du/ni får berätta mer om er och familjen. Vi berättar om vår verksamhet och du/ni får möjlighet att ställa frågor. Om du/ni efter detta fortsatt är intresserade av att bli familjehem gör vi ett hembesök och samtalet kan fortsätta.

 

• informera om familjehemsuppdraget

• samtala med familjen

• inleda utredning

 

 1. Utredning

 

Att utreda innebär att samla in uppgifter. Alla familjehem behöver utredas för att därefter godkännas som lämpliga att vara familjehem. Utredningsprocessen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens initialbedömning BRA-FAM samt vår egen bedömnings- och utredningsmanual. En utredning kan ta några veckor. För att utredningen ska bli så bra och heltäckande som möjligt kan det vara bra att planera vilka olika moment som ska ingå, till exempel hembesök, intervjuer, samtal med barn i hemmet samt referenter.

• göra hembesök

• hämta in registerutdrag

• genomföra intervjuer

• ta referenser

• samtala med barn och unga i hemmet

 

 1. Bedömning

 

När alla uppgifter är insamlade ska en bedömning göras genom att väga samman vad som har framkommit vid utredningen. Det handlar om att skapa en bild av er som Familjehem. Era styrkor och utvecklingsområden.

 

 1. Genomgång av bedömningen

 

När utredningen och bedömningen är klar så träffas vi och går igenom denna. Både vi och du/ni kan när som helst under utredningen välja att avsluta den. Du/ni kan tacka nej till att bli Familjehem även efter utredningen påbörjats om ni tycker att det inte känns rätt eller vill vänta.

• Återkoppla bedömningen

• Klargöra frågor

• Ta upp behov av stöd

 

 1. Utbildning och stöd

 

När du/ni har blivit godkända som familjehem så ska du/ni gå en grundutbildning för att vara så bra förberedda som möjligt. I den ingår:

 • Socialstyrelsens grundutbildning för jour- och familjehem ”Ett hem att växa i”

 • Färdigheter för arbete 24/7

 • Sexuella övergrepp och våld

 • Självskadebeteenden

 
 
 1. Presentation och inflytt

 

När alla steg har gjorts och ert Familjehem kan svara upp mot det aktuella barnets eller ungdomens behov får ni information om den unge. Den unges vårdnadshavare ska också få information om er. Processen att matcha unga med ett familjehem är viktig. Ibland kan en förfrågan som passar i din familj komma bara några dagar efter att du/ni har blivit godkända och ibland kan det dröja. 

• Ge information om barnet eller den unge

• Ge information om det tilltänkta familjehemmet

 

 

 

 

Kontakta Föreståndaren Familjehem, Mari Elfving, för mer information.

mari@balansgruppen.se

Telefon 0709-902 933