ÖVERGREPPSSPECIFIKA INSATSER

LÄS MER

KULTURSPECIFIKA INSATSER

LÄS MER

FAMILJEHEM

LÄS MER

ÖVERGREPPSSPECIFIKA INSATSER

LÄS MER

KULTURSPECIFIKA INSATSER

LÄS MER

FAMILJEHEM

LÄS MER

Familjehem

Familjehemsvård är ett alternativ till institutionsmiljö för barn och unga. Den unge kan vara i behov av att under en tid flytta från sin hemmiljö men är inte i behov av den höga omhändertagandenivån en institutionsplats erbjuder.

Vanliga orsaker till att barn hamnar i familjehem kan vara att den unges beteendeproblem och utmaningar gör att den biologiska familjen inte kan ta hand om barnet och det finns behov av insatser och behandling för den unge. Det kan också bero på att föräldrarna inte har möjlighet att ta hand om barnet av andra skäl som exempelvis psykisk ohälsa, missbruk eller sjukdom.

Målgrupp
• Barn och unga med psykosociala problem och trauma

Att vara familjehem och placera i familjehem

De barn och unga som placeras i familjehem kommer många gånger från svåra familjeförhållanden. För att barn ska må bra och kunna utvecklas på ett positivt sätt behöver de få trygghet och omvårdnad. När barn och unga ska placeras i familjehem är utgångspunkten att skapa stabila och trygga relationer till vuxna. Familjehemmet ska bidra med att göra barnets vardag bättre. Stötta barnet i sin kontakt med föräldrar och samarbeta med, samt hjälpa och stötta barnet med skolgång och vänner.

Under hela placeringstiden genomgår den unge och dennes nätverk behandling, handledning och färdighetsträning för att uppnå behandlingsmålen. Våra familjehem och ursprungsfamiljen får bästa möjliga stöd för att motverka högriskfaktorer och främja skyddsfaktorer under placeringen.

Den unge
• Har regelbunden kontakt med sin ursprungsfamilj
• Tränar färdigheter
• Tränar färdigheter tillsammans med ursprungsfamiljen (om möjligt) och familjehemmet. Då det är av stor vikt att alla vuxna runt den unge har en samsyn och kan samarbeta läggs stor vikt vid nätverksmöten.
• Annan behandling vid behov

Familjehemmet
• Utredning och godkännande
Våra familjer är bland annat utredda enligt Socialstyrelsens manualer, BRA-fam och Familjehemsvinjetter.

• Utbildning
o Socialstyrelsens grundutbildning för jour- och familjehem ”Ett hem att växa i”
o Traumamedveten omsorg
o Lågaffektivt bemötande
o Färdighetsträning 24/7
o Kulturspecifika kunskaper
o Sexuella övergrepp och våld
o Självskadebeteenden

• Handledning
• Samarbete med förskola, skola och andra viktiga aktörer.
• Vid behov avlastning