BALANSGRUPPEN

 

 

 

Familjehem

 

 

Familjehemsvård är ett alternativ till institutionsmiljö för barn och ungdomar. Den unge kan vara i behov av att under en tid flytta från sin hemmiljö men är inte i behov av den höga omhändertagandenivån en institutionsplats erbjuder. Vi erbjuder Familjehem som uppfyller kraven för en god familjehemsvård.

 

Inledning

Familjehemsvård är den vanligaste placeringsformen när barn eller ungdomar inte kan bo kvar hemma. Välfungerande familjehem är en förutsättning för att barn och ungdomar som inte kan bo med sina föräldrar ska få den vård, omtanke och omsorg de behöver.

Vanliga orsaker till att unga placeras i familjehem kan vara att den unges beteenden och utmaningar gör att den biologiska familjen inte kan ta hand om den unge att och det finns behov av specialiserade insatser och behandling. Det kan också bero på att föräldrarna inte har möjlighet att ta hand om den unge av andra skäl som exempelvis psykisk ohälsa, missbruk eller sjukdom.

 

Målgrupp

  • Barn och ungdomar med psykosociala problem och trauma

  • Barn och ungdomar med behov av annat boende på grund av föräldrars oförmåga

 

Familjehem

De barn och ungdomar som placeras i familjehem kommer många gånger från svåra familjeförhållanden. För att de unga ska må bra och kunna utvecklas på ett positivt sätt behöver de få trygghet och omvårdnad. När barn och ungdomar ska placeras i familjehem är utgångspunkten att skapa stabila och trygga relationer till vuxna. Familjehemmet ska bidra med att göra barnets vardag bättre. Stötta den unge i sin kontakt med föräldrar samt hjälpa och stötta med skolgång och vänner.

Under hela placeringstiden genomgår den unge och dennes nätverk behandling, får handledning och färdighetsträning för att uppnå behandlingsmålen. Våra familjehem och ursprungsfamiljen får bästa möjliga stöd för att motverka riskfaktorer och främja skyddsfaktorer under placeringen.


Våra Familjehem är utredda och godkända enligt Socialstyrelsens manualer, BRA-fam och Familjehemsvinjetter. Vid behov erbjuds avlastning.

 

Familjehemmen får utbildning i:

 

  • Socialstyrelsens grundutbildning för jour- och familjehem ”Ett hem att växa i”

  • Färdighetsträning 24/7

  • Sexuella övergrepp och våld

  • Självskadebeteenden

 

Familjehemmen får kontinuerligt handledning. 

 

Familjehemmen ska samarbeta med förskola, skola och andra viktiga aktörer.

 

 

Det placerade barnet eller ungdomen

 

  • Har regelbunden kontakt med sin ursprungsfamilj

  • Tränar färdigheter

  • Tränar färdigheter tillsammans med familjehemmet och ursprungsfamiljen (om möjligt).

  • Andra insatser och behandling vid behov

 

 

Kontakta Föreståndaren Familjehem, Mari Elfving, för mer information.

mari@balansgruppen.se

Telefon 0709-902 933