BALANSGRUPPEN

 

 

HVB-hem

 

 

Ungdomar 13–19 år

 

De flesta ungdomar med sexuella beteendeproblem kan behandlas i öppenvård men i vissa fall behövs en placering på institution eller behandlingshem. Placeringen skall skydda den unge från att återfalla i riskfyllda beteenden. Det kan exempelvis vara aktuellt när risken för fortsatta övergrepp är hög eller måttlig, risken för sexuellt riskfyllda beteenden är hög, det saknas ett stödjande nätverk eller när det finns offer i omedelbar närhet. I en hemmiljö finns exempelvis många möjligheter att kränka någon sexuellt, det är svårt att ha konstant uppsikt över ett barn eller en ungdom. På behandlingshem skall skyddet vara mycket högt och möjligheterna att kränka någon annan sexuellt eller att utsätta sig själv för riskfyllda beteenden minskas avsevärt.

 

Inledning

 

Skyddet är den viktigaste faktorn för att placera en ung person på HVB-hem. Både avseende den som utsätter och de som behöver skyddas. Men det kan finnas andra skäl för en placering. Många av ungdomarna som har skadliga sexuella beteenden har stora färdighetsbrister. Det kan bland annat gälla känsloreglerings- och/ eller relationsfärdigheter. Så utöver samtalsinsatser måste färdighetsträning 24/7 anpassas efter den unges behov. Det är i stort sett omöjligt att få till en så omfattande behandlingsinsats på hemmaplan. 

Därutöver kan en placering bli aktuell om den unge saknar ett stödjande nätverk. Om vuxna inte förstår allvaret eller inte vill ha med myndigheter att göra. Eller att man inte har förutsättningarna för att vara ett stöd i den unges behandling.

Balansgruppens HVB-hem arbetar 24/7 med Övergreppsspecifika insatser avseende den unge och nätverket.

 

Målgrupper

 

 • Ungdomar som begår sexuella övergrepp, har ett skadligt sexuellt beteende, med avsiktliga sexuella beteende som utförs av en enskild individ eller i grupp och riktas mot andra människor eller djur. Det kan innefatta tvång, övertalning och eller sakna samtycke.

 

 • Ungdomar med problematiskt sexuellt beteende har sexuella beteenden som inte är riktade mot andra men som kan vara problematiska, tvångsmässiga, skadliga för individen själv och ibland andra. Det kan exempelvis handla om sexuella tvångstankar eller överdriven upptagenhet av pornografiskt material som medför negativ påverkan på den unges vardagsliv och funktion.

Ungdomarna kan ha intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

 

Övergreppspecifika insatser

 

Med Övergreppsspecifika insatser avses insatser som särskilt tar itu med frågor som hänför sig till risken för återfall i sexuella övergrepp som skydd, restriktioner och behandling. I behandlingen hanteras den unges högriskfaktorer, vilka identifierats genom en riskbedömning, som exempelvis social isolering, avvikande sexuell upphetsning, attityder som stödjer sexuella övergrepp mm. De unga som eventuellt har trauma skall utredas för detta och få adekvat behandling. Målet är att hjälpa den unge till en sund sexualitet, en sexualitet som de själva mår bra av och som inte skadar någon annan. Omsorgspersonerna ingår i behandlingen. 

De övergreppsspecifika insatserna kan även omfatta ungdomar med problematiskt sexuellt beteende

För ungdomar med kognitiva svårigheter kan en metod för barn användas i kombination med metoder för ungdomar. Sköldisfärdigheter är en behandling för barn under 12 år som uppvisar sexuella beteendeproblem. Målet är att minimera eller eliminera dessa. 

 

Möjliga insatser

 

 • Boende på HVB-hem

 • ERASOR-riskbedömning för återfall 

 • Bedömning av Problematiskt sexuellt beteende

 • Traumaskattning

 • Behov av skydd

 • Behov av restriktioner

 • Samtal med fokus på den unges högriskfaktorer, omfattar den unge och omsorgspersoner

 • Samtal med fokus på den unges Problematiska sexuella beteenden

 • Färdighetsträning 24/7

 • Traumabehandling

 • Återförening

 

Sexuella övergrepp i syskonrelation

 

Avslöjande om sexuella övergrepp i syskonrelation leder ofta till en mer eller mindre akut känslomässig kris för föräldrarna och för de involverade syskonen, men också för de syskon som inte själva blivit utsatta. Syskonövergrepp kan pågå mycket länge och omfatta hundratals övergrepp. Av den anledningen krävs särskilda insatser med fokus på hela familjens mående och hälsa.

 

 

 

 HVB-hem Balans är vackert beläget vid Skånekusten i Yngsjö. Det finns plats för 7 ungdomar, 13–17 år

 

 

HVB-hem Vågen är vackert beläget i Skåne vid Vramsån i Gringelstad. Det finns plats för 6 ungdomar, 14–18 år. 

Kontakta Föreståndaren HVB-hem, Emma Jönsson för mer information.

emma@balansgruppen.se

Telefon 0723 – 873 803